De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), us informem que:

Responsable del tractament de les vostres dades

 • Identitat: Sabateries Boixet, SLU – NIF: B66525528
 • Adreça postal: Plaça de Cuba 11, 08302 de Mataró
 • Telèfon: 937 98 68 03
 • Adreça electrònica online@boixet.cat

Usos i finalitats de les dades recollides

Les dades identificatives que ens faciliteu a través d’aquest portal web seran utilitzades pels següents conceptes:

 • Gestió de venda: quan adquiriu un producte a través de la nostra pàgina web, les dades facilitades en els apartats Dades d’enviament i Dades de facturació s’usaran per dur a terme la tramitació i gestió de la venda i la posterior facturació.
 • Dur a terme ofertes, promocions i sortejos: la informació que ens proporcioneu en els nostres formularis de recollida de dades podrà ser utilitzada per a l’organització de promocions i sortejos de productes comercialitzats a través de la nostra pàgina web. Cada promoció, oferta o sorteig comptarà amb condicions particulars.
 • Enviament d’informació: podem utilitzar les dades personals que l’usuari proporcioni en l’apartat Contacteu amb nosaltres per respondre les sol·licituds d’informació que ens demani. La informació introduïda als formularis o correus electrònics de contacte es farà servir, a més, per enviar-li informació (per via postal o electrònica) d’interès sobre les novetats dels productes comercialitzats, així com futures promocions, concursos i ofertes. Els usuaris que no desitgin rebre aquesta informació poden comunicar-ho a l’adreça electrònica online@boixet.cat.
 • Gestió d’usuaris: la informació que ens proporcioni en el formulari de registre El meu compte serà utilitzada per la gestió de clients i usuaris que utilitzin els nostres serveis a través de la pàgina web.

Omplir els respectius formularis serà condició obligatòria per aconseguir els corresponents objectius i no serà possible aconseguir els objectius indicats sense l’obtenció de l’esmentada informació personal.

Comunicació de Dades a Tercers

Està prevista la comunicació de les vostres  dades personals a tercers només en els següents supòsits:

 • Per disposició legal: Les vostres dades seran comunicades a tercers en el supòsit que una disposició legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials, etc.).
 • Gestió de pagaments i cobraments: les vostres dades seran comunicades a tercers quan sigui necessari per formalitzar i gestionar el pagament dels productes o serveis adquirits (entitats bancàries o caixes d’estalvi).
 • A tercers necessaris per la prestació dels nostres serveis: es comunicaran a tercers (missatgeria, etc. ) les dades de caràcter personal que siguin necessaris per prestar els serveis contractats.
 • Guanyadors de sortejos, promocions i concursos: es publicaran les dades identificatives dels guanyadors/es de sortejos, promocions o concursos. Aquestes dades (noms) seran publicades a la nostra pàgina web i a les diferents xarxes socials a les quals la Sabateries Boixet tingui compte o perfil corporatiu.

Els vostres drets

Sabateries Boixet, SL  s’obliga a guardar secret respecte a les dades personals tractades fins i tot després de finalitzada la relació comercial entre ambdues parts, havent d’estendre aquesta obligació a tot el personal de l’organització que accedeixi als fitxers.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Sabateries Boixet, SL està tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Us empara el dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació (entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir) i d’oposició al tractament de les vostres dades, en determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD i per motius relacionats amb la seva situació particular. En aquests casos, Sabateries Boixet, SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions. En qualsevol cas, les dades es conservaran els anys necessaris per complir amb obligacions legals.

Podreu exercir aquests drets mitjançat un escrit, adjuntant còpia del document oficial que us identifiqui (DEI, carnet de conduir o passaport) o document identificatiu equivalent, dirigit a Sabateries Boixet, SL, plaça de Cuba 11, 08302 de Mataró, o bé enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, dirigit a online@boixet.cat.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Per tenir tota la informació sobre les principals novetats de la nova llei de protecció de dades podeu consultar, http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/novetats/